Лични данни и Общи условия

ЛИЧНИ ДАННИ

За да предоставя своите услуги, ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД събира определена информация, свързана с участниците в Играта. Предоставянето на всякаква информация от участниците в Играта има доброволен характер и се подчинява на Общите Условия за участие в Играта и ползване на услугите, предоставяни от ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД („Общите Условия”).

За да направят резервация за Игра, участниците попълват онлайн форма, в която посочват трите си имена, електронен адрес (имейл) и телефон за връзка. Ако не направят това, участниците не биха могли да резервират успешно час за Игра.

На място, преди началото на Играта, всеки участник попълва и подписва „Декларация”, в която предоставя трите си имена и електронен адрес. Попълването и подписването на тази Декларация за участие е задължително условие за участие в Играта.

Организаторът на играта – ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Организаторът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, организаторът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Организаторът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Организаторът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД има право да изпраща на участниците в Играта автоматични електронни съобщения, свързани с резервирането на Игра, както и електронни съобщения във връзка с предоставяните от ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД услуги, промоции, промени в условията, анкетни запитвания и други подобни. С приемането на Общите Условия участниците в Играта се съгласяват да получават търговски съобщения от ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД. В случай че не желаят да получават такива търговски съобщения, участниците следва да изпратят изричен имейл на следния адрес: office@hourescape.bg.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

1.1 Уебсайтът www.hourescape.bg е собственост на ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД.

1.2 ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД си запазва правото да изменя Общите условия за ползване без предварително известие.

1.3 С всяко ползване на Услугите, включително с посещението на Уебсайта - www.hourescape.bg, както и чрез задействане на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от Уебсайта, Потребителите и Играчите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларират, че са запознати с Общите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

 

РЕЗЕРВИРАНЕ НА ЧАС

2.1  Можете да резервирате час за игра на уеб сайта www.hourescape.bg или на телефоните, посочени за резервация на сайта.

2.2   Вие изцяло носите отговорност за правилното въвеждане на данните, необходими за резервация.

2.3   При успешна резервация ще получите e-mail за потвърждение на посочения от Вас адрес.

  1. 4   При направа на резервация за игра участниците доброволно предоставят личните си данни - имена, телефонен номер, и-мейл адрес. Организаторът съхранява личните Ви данни според изискванията на българското законодателство и има право да ги използва с цел да ви информира за предстоящи оферти, свързани с предлаганите услуги и продукти, анкети и запитвания и др.

2.5   При направена резервация Вие декларирате, че ще дойдете навреме за нормалното започване на играта. При закъснение от над 15 минути, ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД си запазва правото да отмени резервацията Ви, без ангажименти за преместването й в друг ден и/или час.

  1. 6   За преместване или отмяна на вече направена резервация е нужно да се свържете с представител на ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД не по-късно от 48 часа преди резервацията.

БЕЗОПАСНОСТ

3.1   Вие сте изцяло и единствено отговорен за престоя си на територията на ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД.

3.2   Всеки участник ще бъде предварително инструктиран за правилата в Hour Escape и ще трябва да подпише декларация,в която предоставя имена, e-mail адрес и подпис и с която се съгласява да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта

3.3   При явяването си в Hour Escape, Вие декларирате, че ще спазвате писмените и устни указания на служителите на ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД.

3.4   При неспазване на указанията, служителите на ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД си запазват правото, по собствена преценка, да не Ви допуснат до играта или да я прекратят, ако тя вече е започнала.

3.5   ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД си запазва правото, по собствена преценка, да предяви финансови претенции към участниците, в случай на умишлено нанесени вреди, при неправилно използване на игрите, съоръженията и техниката на територията на Ентъртейнмънт руумс ЕООД.

3.6   Лица, под въздействието на алкохолни и наркотични вещества няма да бъдат допускани на територията на играта.

3.7   Бременни, както и лица страдащи от клаустрофобия, астма и други заболявания, които могат да се проявят при престоя им в стаята, следва предварително да информират служителите на ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД и участват на собствена отговорност.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРАТА

4.1   Играта е подходяща за всички възрасти, въпреки това лица под 14 годишна възраст, могат да участват само в присъствието на пълнолетен придружител.

4.2   Внасянето на храни и алкохолни напитки на територията на ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД не е разрешено.

4.3   Визуалните или звукови записи, по какъвто и да е начин, и на каквито и да е елементи, участващи в игрите на Hour Escape, са забранени.

4.4   ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД е собственик на всички игри на територията на Hour Escape и при всяко тяхно копиране, възпроизвеждане, създаване на сходни игри, ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ РУУМС ЕООД ще търси правата си по съдебен ред.